วิธีการนับอายุครรภ์ที่ถูกต้อง ควรนับยังไง

การนับอายุครรภ์

การนับอายุครรภ์มีหลายวิธี แต่วิธีที่ถูกต้องและที่นิยมใช้คือการนับตั้งแต่วันแรกของระยะเวลาประจำเดือนล่าสุด (LMP, Last Menstrual Period) ของผู้หญิง.

วิธีการนับคือ:

1. ให้เริ่มนับจากวันแรกของระยะเวลาประจำเดือนล่าสุด (ไม่ใช่วันสุดท้ายที่มีการเลือดออก).
2. นับไปทุกๆ วันจนถึงวันปัจจุบัน หรือวันที่คุณต้องการทราบอายุครรภ์.

ตัวอย่าง: ถ้าวันแรกของระยะเวลาประจำเดือนล่าสุดเป็นวันที่ 1 มกราคม และวันนี้เป็นวันที่ 28 มกราคม, คุณก็มีอายุครรภ์ 4 สัปดาห์.

การนับอายุครรภ์

โปรดทราบว่า การนับอายุครรภ์โดยใช้วันแรกของระยะเวลาประจำเดือนล่าสุดเป็นวิธีที่ฉบับบัญชี แต่อาจไม่สะท้อนถึงวันที่การตั้งครรภ์จริงๆ เกิดขึ้น (วันที่เกิดการปฏิสนธิ). ดังนั้น, การใช้การฉายภาพอัลตราซาวน์ (ultrasound) ในช่วงต้นๆ ของการตั้งครรภ์อาจช่วยในการยืนยันหรือการประมาณอายุครรภ์ให้เข้าใกล้ความเป็นจริงมากขึ้น.

Scroll to Top